Dr. Ernestine Gheyoh Ndzi, York St John University, United Kingdom